1. Betingelsene, reglementet gjelder messer og utstillinger tilrettelagt eller arrangert av K2Marketing med de haller og arealer som måtte være leid eller disponert til arrangementet.

1. Terms, regulations apply to trade shows and exhibitions organized/arranged by K2Marketing with the halls/arenas that are rented for equivalent events.

2. Arrangøren av messen tar sikte på å samordne utstillingen så godt som det er praktisk gjennomførlig. Arrangøren forbeholder seg rett til å godkjenne varene som utstilles. Utstillere får sin plassbestilling bekreftet når teknisk tegning er utarbeidet og sendt til utstillere på mail. Arrangøren forbeholder seg retten til å gjøre endringer og har den endelige avgjørelse når det gjelder fordeling av plass i messearealet.

2. The organizer of the exhibition aims to coordinate the exhibition as good as it is practicable. The organizer reserves the right to approve the goods exhibited. Exhibitors will receive a stand space confirmation when the floorplan is finalized and sent to exhibitors by email. The organizer reserves the right to make changes and has the final decision regarding stand allocation in the exhibition area.

3. Betaling av standleien til forfall er en forutsetning for å beholde den reserverte standplassen.

3. Full payment of registration and stand space fee to maturity is prerequisite for maintaining the reserved stand space.

4. Påmeldingen er bindene etter at Arrangøren har mottatt registreringsskjema.
Ved avbestilling blir utstilleren stilt ansvarlig for betaling etter følgende satser:
– Avbestilling innen 2 mnd. før utstillingen, 50% av standleien
– Avbestilling senere en 2 mnd. før utstillingen, gis ingen refusjon.
Registringsgebyret refunders ikke.
Alle fakturaer må innen messestart være oppgjort før standen stilles til disposisjon. Unnlatelse av å innfri betalingsbetingelsene kan medføre tap av det tildelte standareal. Arrangøren har i så tilfelle rett til å disponere plassen etter samme retningslinjer som ved en eventuell kansellering.

4. The registration is binding after the organizer has received the registration form or the reservation in a written form i.e. by email.
In case of cancellation the exhibitor is responsible for payment according the following rates:
* Cancellation until 2 months before start of exhibition, 50 % of stand space fee
* Cancellation later than 2 months before start of exhibition, no refunds.
* No refund of the registration fee.
All invoices must be paid before start of the exhibition, in order to have the stand space to disposition. Failure to comply with the payment terms may entail loss of the stand space. The organizer has the right to reassign the stand space according to the same terms as a cancellation.

5. Plakater og annen reklame kan ikke settes opp eller distribueres på utstillings- eller parkeringsområder uten etter særskilt avtale med arrangør.

5. Posters and other advertising material cannot be displayed or distributed at the exhibition or parking areas without special permission from the organizer.

6. Utstillerne er ansvarlig for skader de selv, deres folk, produkter ol. påfører bygninger, innredninger, anlegg og personer. Nødvendige reparasjoner og utbedring av skader skjer for utstillers regning. Gulvet må bli vernet mot oljedrypp, maling og andre kjemikalier. Det kan dekkes med plater, tepper, linoleum, vinyl og lignende, men å lime fast gulvbelegget eller å male gulvet er ikke tillatt. Det må ikke limes, stiftes eller bores i gulvet. Heller ikke må det foretas forandringer på messebygget, innredninger eller annen eiendom. Bolting i gulv, vegger, søyler eller tak er ikke tillatt, og vil i tilfelle medføre erstatningsansvar.

6. Exhibitors are responsible for any kind of damage caused by themselves, their people, and product damage to construction, furnishings, installations and persons. Necessary repairs and corrections of damage will be made on exhibitors expense. The floor must be protected against oil spills, paint and other chemicals. Arena Flooring can be covered with carpet, sheets, blankets, linoleum, vinyl or similar, however gluing of floor covering, painting the floor, drilling or stapling the floor is not allowed. Nor be made any changes in the exhibition building, furniture/equipment or other properties. Bolting in floors, walls, columns or ceiling are not allowed and will be a liable case for compensation.

7. Oppvisninger, bruke av audiovisuelt utstyr ol. må ikke være til sjenanse for nabostands og omgivelser. Evt. klager rettes til arrangør som har avgjørende myndighet.

7. Performing, use of audiovisual equipment, etc. should not be a nuisance to neighboring stands and surroundings. Potential complaints can be addressed to the organizer who has the final authority.

8. Forsikring. Utstilleren bør tegne forsikring som dekker all skade i forbindelse med transport av gjenstandene fra utstillerens lager, kontor, brygge eller lignende før og etter utstillingen. Arrangøren er uten ansvar for utstillerens varer og utstyr under selve utstillingen. Denne type forsikring må utstilleren selv sørge for hos sin forsikringsforbindelse.

8. Insurance. Exhibitors should take out insurance that covers all damage in connection with the transportation of goods from exhibitor warehouse, office, pier or similar before and after the exhibition as well as during the exhibition. The organizer is not liable for the exhibitors goods and equipment during the exhibition. This type of insurance the exhibitor must arrange on their own with their insurance provider.

9. Utstillerne må selv besørge transport, montasje, nedtaking, pakking og bortkjøring av sine varer og dekorasjonsmateriell. Alt gods til utstillerne må være godt merket med navn og standens nummer.

9. Exhibitors must provide transportation, installation, dismantling, packing and removal of their goods and decorations. All goods intended for exhibitors must be clearly marked with name and stand number.

10. Dersom utstillingen ikke er demontert og standplassen ryddet innen demonteringstidens utløp, kan arrangøren på utstillers regning og risiko besørge dette.

10. If the exhibition has not been dismantled and the stand area cleared by dismantling period, the organizer can at the exhibitor’s risk and expense arrange this.

11. Arrangøren sørger strømfremlegg til stand. Bestilling skjer gjennom Arrangøren. Tilknytning til messens anlegg og fremføring av ledninger til standen kan bare foretas av messens installatør og vil bli belastet utstilleren.

11. The organizer provides power arrangement to stand. The order will be done through the organizer. Adjacent to the exhibition facilities and laying the line to the stand can only be conducted by the exhibition installer and will be charged to exhibitors.

12. Arrangøren besørger rengjøring av fellesarealer samt tømming av papirkurver i hallene. Rengjøring av stands må utstiller selv besørge evnt bestille via vår underleverandør.

12. The organizer provides cleaning of common areas and emptying the recycle bins in the halls. Stand cleaning is not included and are something the exhibitor must do themselves. It`s  however possible to order cleaning service through our stand contractor.

13. Offentlige anlegg. Utstilleren forplikter seg til å følge så vel alminnelige som særskilte pålegg og sikkerhetsforeskrifter som Arrangøren, politi eller brannvesen finner påkrevd.

13. Public facilities. The exhibitors are obligated to follow both standard and special regulations as well as safety regulations by the organizer, police and fire authorities deem necessary.

14. Force Majeure og lignende. Hvis utstillingen på grunn av force majeure slik som krig, streik, lockout, brann, bombetrussel, naturkatatrofe og lignende som Arrangør ikke råder over og gjør at arrangementet ikke kan avvikles, har ingen av partene krav hos hverandre.
Arrangøren hefter ikke for erstatninger utover selve standleien. Andre omstendigheter som Arrangøren selv ikke råder over, slik som avbrudd i leveranse av strøm, vann, varme, tele- og datalinjer etc., medfører ikke rett for utstiller til å kreve erstatning eller refusjon av standleie.

14. Force Majeure and similar. If the exhibition due to force majeure such as war, strike, lockout, fire, bomb threat, natural disaster or similar that the organizer has no control of and forces the exhibition to be cancelled, neither parties are liable to each other.
The organizer is not liable for reimbursement beyond the stand rental. Other circumstances the organizer has no control over, such as interruptions in the supply of electricity, water, heating, telephone and data lines, etc., shall not entitle the exhibitor to demand compensation or reimbursement of any rental.